Mandarin(P): xíng
Mandarin(Z): ㄒㄧㄥˊ
Korean(Eum): 형 [hyeong]
Korean(H/E): ⓐ형벌 형 ⓑ거푸집 형
Japanese(On): けい, きゃう [kei, kyau]
Japanese(Kun): なる [naru]
Cantonese: jing4
------------------------------------------------------------
Definition: form
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [9.6]
Total strokes: 8
Radical: ()
------------------------------------------------------------
Unicode: U+4F80
Big Five: CBB6
Cangjie: OMTN
Four-corner Code: 2220.0
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10143.140
Kang Xi: 0101.080
CiHai: 110.204
Morohashi: 00574
Dae Jaweon: 0214.010

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — xíng ㄒ〡ㄥˊ 〔《廣韻》戶經切, 平青, 匣。 〕 定型的物體。 《禮記‧王制》: “刑者, 侀也。 侀者, 成也。 一成而不可變, 故君子盡心焉。” 清 王夫之 《讀四書大全說‧孟子‧離婁上八》: “道雖廣大, 然尚可見, 尚可守, 未嘗無一成之侀。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — xíng (1) ㄒㄧㄥˊ (2) 原为已定型之物, 引申为成事不可改变的意思。 (3) 郑码: NAEK, U: 4F80, GBK: 81E9 (4) 笔画数: 8, 部首: 亻, 笔顺编号: 32113222 …   International standard chinese characters dictionary

 • — xíng ㄒ〡ㄥˊ 〔《廣韻》戶經切, 平青, 匣。 〕 1.懲罰;處罰。 《書‧康誥》: “非汝 封 刑人殺人, 無或刑人殺人。” 孔 傳: “言得刑殺罪人。” 漢 桓寬 《鹽鐵論‧疾貧》: “刑一而正百, 殺一而慎萬。” 唐 柳宗元 《非國語上‧叔孫僑如》: “苟 叔孫 之來, 不度於禮, 不儀於物, 則罪也。 王而刑之, 誰曰不可。” 《元史‧張珪傳》: “德以出治, 刑以防姦。 若刑罰不立, 奸宄滋長, 雖有智者, 不能禁止。” 魯迅 《且介亭雜文‧病後雜談三》: “ 清… …   Big Chineese Encyclopedy

 • — xíng (1) (形声。 从土, 刑声。 本义: 铸造器物的模子。 用木做的叫模, 用竹做的叫范, 用泥做的叫型) (2) 同本义 [mold] 型, 铸器之法也。 《说文》。 字亦作侀 刑者, 侀也。 侀者, 成也。 水曰准, 曰法; 木曰模, 竹曰笵; 士曰型。 《礼记·王制》 夫纯钩、 鱼肠之始下型。 《淮南子·修务》 凝土亦能型。 谢灵运《命学士讲书》 (3) 又如: 纸型; 剂型; 砂型; 造型; 铸型; 模型 (4) 楷模 [model] 虽无老成人, 尚有典型。… …   Advanced Chinese dictionary

 • 一成不變 — (一成不變, 一成不变) 《禮記‧王制》: “刑者, 侀也。 侀者, 成也。 一成而不可變, 故君子盡心焉。” 孔穎達 疏: “容貌一成之後, 若以刀鋸鑿之, 斷者不可續, 死者不可生, 故云不可變。”後以“一成不變”謂刑法一經制定, 不容變更。 亦泛指墨守成規, 不知變通。 宋 葉適 《上韓提刑》: “惟法令制時之要, 而經術飾治之餘, 二者之間, 久焉難居;一成不變, 無乃過中。” 毛澤東 《中國革命戰爭的戰略問題》第一章第一節: “一切戰爭指導規律, 依照歷史的發展而發展,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 一成不变 — (一成不變, 一成不变) 《禮記‧王制》: “刑者, 侀也。 侀者, 成也。 一成而不可變, 故君子盡心焉。” 孔穎達 疏: “容貌一成之後, 若以刀鋸鑿之, 斷者不可續, 死者不可生, 故云不可變。”後以“一成不變”謂刑法一經制定, 不容變更。 亦泛指墨守成規, 不知變通。 宋 葉適 《上韓提刑》: “惟法令制時之要, 而經術飾治之餘, 二者之間, 久焉難居;一成不變, 無乃過中。” 毛澤東 《中國革命戰爭的戰略問題》第一章第一節: “一切戰爭指導規律, 依照歷史的發展而發展,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 一成不变 — 拼音: yi cheng2 bu4 bian4 解释: 刑罚一经执行, 犯人或死或伤的事实, 绝不可改变。 语本礼记·王制: “刑者, 侀也。 侀者, 成也。 一成而不可变, 故君子尽心焉。 ”引申为事物一经形成, 即不易改变。 唐·白居易·太湖石记: “然而自一成不变以来, 不知几千万年, 或委海隅, 或沦湖底。 ”后多用来比喻墨守成规, 不知变通。 亦作“一成不易”。 [似] 刻舟求剑、 萧规曹随、 依样葫芦 [反] 变化莫测、 变化多端、 见风使舵、 见机行事、 千变万化、… …   Taiwan national language dictionary

 • 一成不變 — 拼音:yi cheng2 bu4 bian4 刑罰一經執行, 犯人或死或傷的事實, 絕不可改變。 語本禮記·王制: “刑者, 侀也。 侀者, 成也。 一成而不可變, 故君子盡心焉。” 引申為事物一經形成, 即不易改變。 唐·白居易·太湖石記: “然而自一成不變以來, 不知幾千萬年, 或委海隅, 或淪湖底。” 後多用來比喻墨守成規, 不知變通。 亦作“一成不易”。 [似] 刻舟求劍、 蕭規曹隨、 依樣葫蘆 [反] 變化莫測、 變化多端、 見風使舵、 見機行事、 千變萬化、 澈底改觀、… …   Taiwan traditional national language dictionary

 • Ninben — 人/亻 8 9 10 Pinyin: rén oder dānlìrén 單立人 (= einzeln stehender Mensch) Zhuyin: ㄖㄣˊ Hiragana: ひと hito Kanji: 亻偏 ninben oder 人屋根 hitoyane (= Radikal Mensch) …   Deutsch Wikipedia

 • Radikal 9 — 人 亻 8◄ 9 ►10 Pinyin: rén oder dānlìrén 單立人 (= einzeln stehender Mensch) Zhuyin: ㄖㄣˊ Hiragana …   Deutsch Wikipedia

 • Unicode-Block Vereinheitlichte CJK-Ideogramme — CJK Ideogramm 次 in Kurzzeichen, Langzeichen, Kanji und Hanja Der Unicode Block CJK Unified Ideographs (Vereinheitlichte CJK Ideogramme) (4E00 9FFF) enthält die grundlegenden chinesischen Schriftzeichen, die nicht nur in der chinesischen Schrift… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.